SALKANTAY TREK

For english please look further down
Inlägget presenteras i samarbete med Salkantay trekking (länk) men åsikter och upplevelser är alltid mina egna.

Hur ska man lyckas sammanfatta dagar så fylla av intryck att det svämmar över? Glädje och skratt i den grad att musklerna får kramp? Stämning som man inte kan ta på?

Ord som smittar och skapar mening bland en grupp människor som från början är helt okända för varandra. Så häftigt det där med gruppdynamik, och hur det verkligen bara kan klicka mellan alla parter. Jag ska försöka förmedla känslan till er så gott jag kan, som jag alltid gör. Men en del inlägg skriver inte sig själva. Det här är ett sånt, så ha lite överseende. Jag känner på mig att det kommer bli mycket bilder.

DSCN8841 2JPG

Salkantay är en vandring till Machu Piccu som kom att bli ett alternativ till den klassiska inkaleden som dels både är dyr och behöver bokas minst ett halvår om inte åtta månader i förväg. Salkantay går en annan rutt men med avslutning på en del av inkaleden. Det finns så många olika leder som inkafolket brukade och egentligen vet man inte allt kring det, utan det är mycket spekulationer. Salkantay var i vilket fall en väg som de vanliga tjänstefolket använde sig utav. Vandringen är totalt 91 km och löper över fem dagar och fyra nätter. Salkantay är det högsta berget i omgivningarna på 6271 m.ö.h.  

Salqa” betyder ”vind” och ”antay” betyder ”skapa laviner” vilket kan tolkas som det ”otillgängliga” berget då det bara bestigits två gånger.

DSCN8821JPG

Dag 1 Trek till Skylodge

Vi gav oss iväg på denna vandring med ett fantastiskt gäng bestående av 11 stycken resenärer och två lokala guider med ursprung från inkafolket. Det var uppstartsmöte kvällen innan för tidig avfärd klockan fyra nästkommande morgon. Första dagen var den totala vandringen 12 km vilket var en bra uppvärmning. I början sluttade det brant uppåt för att sedan plana ut resten av dagen.  

Vi var framme vid campet och våra skylodges runt lunch, och efter en väldigt god intagen sådan och en liten tupplur var vi redo för eftermiddagens vandring upp till den närliggande Humantay lake på 4200 m.ö.h. vilket innebar en stigning på ca 300 meter.

DSCN8889 2JPG

Hur var maten & boendet?

I våra mått mätt och med tanke på vad vi varit med om tidigare, var detta verkligen en lyxig trekk med hög standard på allt. Maten var jättegod turen igenom där vi majoriteten av målen bjudits på fantastiska buffeér med högklassig peruansk mat. Boendet var av riktigt bra standard trots camping som man förberett sig på. Första natten sov vi i Skylodges, dvs. med glastak för att kunna titta på stjärnorna. Andra natten var i tält med halmtak över, traditionellt peruanskt. Tredje natten sov vi i sk. Jungledomes som liknande en gjuten grotta. Sista natten var i Augas Calientes på enklare hotell.

DSCN8999 2JPG

Dag 2 Salkantaypasset & vidare ner i cloudforest

Andra dagen väcktes vi med varmt kokate i våra skylodges runt halv fem för att packa ihop oss och inta frukost innan avgång. Dagens totala distans var 24 km och majoriteten på höghöjd, vilket skulle bli den tuffaste dagen rent fysiskt trodde vi. Distansen till Salkantaypasset och högsta punkten på 4630 m.ö.h. var 7 km. Denna delsträcka gick att rida om man av någon anledning inte ville låta musklerna jobba. Det var lika lång väg ner innan lunch och vädret var tyvärr inte med oss vid nedgången. När naturen senare gick över i cloudforest och regnskog blev klimatet varmare och kontrasterna stora. Vi knallade på i ytterligare 10 km innan vi äntligen var framme vid vårt camp någon gång på eftermiddagen.  

DSCN8904JPGRedo för Salkantaypasset!

Inkakulturen

Under dagarna kom vi mycket i kontakt med inkakulturen och dess tro, våra guider introducerade oss för kokabladen och dess ceremoni och betydelse.
"Mother earth" eller Pachamama som de säger, vi fick lära oss om naturens, bergens, flodernas, solens och månens betydelse. Om harmoni och balans och grunderna i deras tro, det var med stort intresse vi tog del av detta och uppskattade deras lektioner. Kondoren, puman och ormen är alla tecken inom Inka där kondoren står för kärlek, puman för styrka och ormen för visdom.  

DSCN8945 2JPG

Dag 3 Mot regnskogen & djungeldomes

Den tredje dagen var den minst ansträngande vandringen och vi skulle vara framme redan vid lunchtid trots 20 km vandring. Vi fick en liten sovmorgon till drygt fem, då vi i vanlig ordning väcktes med kokate i vårt tält. Vi hann inte långt efter frukosten förrän vi stannade för föreläsning av diverse plantor och växter, samt blev målade i ansiktet med färgade bär som används till bl.a. färg i smink. Dagen fortlöpte med god stämning i fin natur med härliga stopp i betydligt varmare klimat än de tidigare dagarna.

DSCN8953 2JPG

DSCN8994 2JPG
Jag rostar kaffebönor.

Även om det inte var mer trekking för dagen var det ingen lugn stund. Vi hann med både en guidad kaffetur där vi fick rosta våra egna bönor och smaka på det lokala kaffet. Kvällen avslutades med varma källor.

Dag 4 Aguas Calientes

I särklass den tråkigaste och jobbigaste vandringen p.g.a. fysisk ansträngning flera dagar i följd. Dagen började med rejäl stigning och ett hjärta som ville hoppa ur bröstet, jag hade enbart sovit tre timmar föregående natt, vilket gjorde mig något tröttare än vanligt. Det regnade och var kyligt hela vägen upp för att senare under dagen spricka upp, vilket gav oss möjlighet att se Machu Picchu på håll. Vyerna var slående och jag förundras varje gång. Efter lunch följde den sista milen längs tågspåret vilket var vackert men något enformigt innan vi tillslut var framme i Augas Calientes.

DSCN9036 2JPG

Ser ni Machu Picchu där på bergskammen?

DSCN9071 2JPG

Dag 5 Machu Picchu

The day, vi lämnade hostellet 3.40 för att vandra (längs trappor) upp till Machu Picchu som ligger på ca. 2400 m.ö.h. En drygt 7 km lång sträcka rakt upp, men p.g.a. de trötta benen och den tidiga timman var detta nog en de mest prövande stunderna under dagarna, men värt det när vi kom upp. Här fanns möjlighet att ta buss upp från Aguas Calientes för 12 USD vägen. Väl uppe samlades gruppen utanför entrén, då en del valt att åka buss upp och en del vandra. Mellan 6 och 8 på morgonen fick vi en guidad tur av våra Salkantay guider därefter fick vi gå runt själva som vi ville.

DSCN9075 2JPG

Machu Picchu ligger uppe på en bergskam med nästintill sluttade stup åt alla håll. Platsen är väl vald för att kunna bevaras och ha koll och skydd mot omvärlden. I var ende av inkastaden finns två berg som man kan välja att bestiga för än mer utsikt (om vädret är med en). Huyana picchu och Machu Picchu mountain, för dessa måste man förboka biljetter för 25 USD då de bara släpper upp drygt 400 personer i två omgångar per dag. Varje dag besöker ca. 6000 personer Machu Picchu som har växt i intresse för varje år. Peru har ökat sin ekonomi varje år sedan 2003.  

DSCN8828 2JPG

SALKANTAY TREK (English version)

This post is presented in cooperation with Salkantay trekking, (link) but opinions and experiences are always my own.

How is it possible to sum days so full of impressions that it overflows? Happiness and laughter in an amount that makes you muscles cramp? An atmosphere that you cant touch.  

Words that goes from one mouth to another and gives a meaning to a group of people which from the beginning is totally unknown to each other. It is so cool with group dynamics, and how it just can say click between all participants. I'm gonna try to mediate the feeling to you as good as I can, as I always do. 

Salkantay Trek is a hike to Machu Piccu which came as an alternative to the classic Inka Trail which is expensive, and also needs to be booked for at least six to eight months in advance. The Salkantay Trek goes another route but ends up at a part of one Inca trail. The Trek route is a part of the way which the working people used. The Salkantay Trek is totally 91 km long och goes over five days and four nights. The mountain Salkantay is the highest aorund at 6271 m.a.s.l.

“Salqa” means “wind” och “antay” means “make avalanches”, which can be said about the “inaccessible” mountain since it has only been climbed twice.

DSCN8843 2JPG

Day 1 Trek to Skylodge

We went on this hike with a fantastic gang consisting of 11 travelers and two local guides with origin from the Inca people. It was a start meeting the night before and an early departure at four o'clock the next morning. The first day the total length of hike was 12 km which was a good heating. In the beginning it was steep uphill and after that is was flat during the rest of the day.

We came to the camp and our skylodges around lunchtime, and after a really good lunch and a nap we were ready for afternoons hike to the nearly Humantay lake that lies on 4200m which is a climb of 300 altimeter.

How was the food & the accommodation?

In our meaning, with the treks we have done before in mind, this was a really luxury trek with high standards of everything. The food was really tasty through the whole tour where the majority of the meals were fantastic buffet's with high class Peruvian food. The accommodation was of really good standard despite camping that we had prepared for. The first night we slept in skydlodges, which is a small lodge with glass roof for the possibility to see the stars above. The second night was in tents with a thatched roof above, traditionally Peruvian. The third night we slept in kind of “tents” called jungeldomes on a concrete bottom. The last night was in Augas Calientes in hotel.

DSCN8926 2JPG

Day 2 The Salkantay Pass & Cloudforest

The second day we were waken up with coca tea in our skylodges around half past four to pack our things and have breakfast before departure. The total distance of the day was 24 km, the majority on high altitude, which was supposed to be the toughest day physical we thought. The distance to the Salkantay Pass and the highest point of 4630 m.a.s.l was 7 km. On this stretch it was possible to ride a horse if you did not want to let your muscles work for some reason. It was 7 more km down before lunch and the weather was unfortunately not with us on our way. When the suroundings later turned into cloud forest and rainforest, the climate became hotter and the contrasts were great. We hiked for another 10 km before we finally arrived at our camp sometime in the afternoon.

DSCN8929 2JPG

Inca Culture

During the days we came in contact with the Inca culture and its beliefs, our guides introduced us to the coca leafs and its ceremony.

"Mother Earth" or Pachamama in the language quechua as they say. We learned about the importance of nature, the mountains, the rivers, the sun and the moon. About the harmony and balance and the basics of their faith, it was with great interest we took note of this and appreciated their lessons. The condor, the puma and the snake are all signs within Inca where the condors stand for love, the puma for strength and the snake for wisdom.

DSCN8973 2JPG

Day 3 Against the Rainforest & Jungledomes

The third day was the least strenuous hike and we would be there already at lunchtime despite 20km of walking. This morning we slept to five and then we were woken up with coca tea in our tent. We did not get far after breakfast until we stopped for lectures of various plants, and we were painted in the face with colour of berries normally used for colour in make up. The day continued in a good atmosphere, in a beautiful landscape with lovely stops in a much warmer climate than the earlier days.

Even though there was no more trekking for the day, it was no time for rest. We had a guided coffee tour where we roasted our own beans and tasted the local coffee. After that we went to hot springs to relax for a while.

DSCN9050 2JPG

Day 4 Aguas Calientes

By far the most boring and hardest hike because of physical exertion for several consecutive days. The day started with a steep climb and a heart that would jump out of my chest, I had only slept three hours last night, which made me more tired than usual. It rained and was chilly all the way up, but later in the day the weather changed for the better allowing us to see Machu Picchu in the distance. The views were striking and I marvel every time.

After lunch, the last mile followed the train track which was beautiful but somewhat monotonous before we closed up in Augas Calientes.

DSCN9038 2JPG

DSCN9074 2JPG

Day 5 Machu Picchu

The day, we left the hostel 3.40 to walk up to Machu Picchu which is about 2400 m. A distance of just over 7 km straight up, but due to our tired legs and the early hour this were probably one of the most challenging moments of our days, but worth it when we got up. Here was the opportunity to take a bus from Aguas Calientes for the 12 USD road. When we came up to the entrance the group gathered, some chose to ride the bus and some to walk. Between 6 and 8 we had a guided tour with our Salkantay guides then we had time to walk around as we wanted.

Machu Picchu is located on top of a mountain ridge with steep slopes in all directions. The place is well chosen for preservation and protection against the outside world. At the end of the inca town there are two mountains that one can choose to climb for even more views (if the weather is with you). Huyana picchu and Machu Picchu mountain, for these you have to pre-order tickets for $ 25 as they only let 400 people enter in two rounds a day. Every day approx. 6000 people visit Machu Picchu that have grown in interest for each year. Peru has increased it's economy every year since 2003.


DSCN9136 2JPG